Saturday, January 3, 2009

Dai Zongfang - Chinese tourism scenic spots

Daimiao located in the north, a cross-Shihfang Road, which started climbing, Ming Jian Jiajingnianjian. Square built in the platform, the three four-post-Qing Yongzhengnianjian rehabilitation. Yongzheng Square nine years ago, "Shang Yu Tai rehabilitation of the monument" and "Monument Mountain in mind" things Xiangzhi.

Click for more china-historical-sites.blogspot.com

No comments: